LLEI 18/81

ccaait-llei-18-81

LLEI 18/81 (articles primer i segon)

Article primer
U. El Ministeri d’Obres Públiques  i Urbanisme, a través de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, ha de redactar i executar el pla d’obres de condicionament i millora de la infraestructura hidràulica del delta de l’Ebre, que ha de permetre una major eficàcia  en la distribució de l’aigua i en el seu aprofitament agrícola, de manera que es recuperin les pèrdues que es produeixen en l’actualitat a la zona.
Dos. Es podrà destinar al proveïment urbà i industrial de municipis de la província de Tarragona un cabal equivalent al recuperat, amb el límit màxim de quatre metres cúbics per segon, prèvia concessió administrativa, l’atorgament de la qual no comprometrà  volums d’aigua de l’Ebre addicionals als actualment atorgats per als regadius del Delta.

Article segon
U. La concessió a la qual fa referència l’article anterior ha de ser sol·licitada i, si escau, obtinguda pels ajuntaments i indústries constituïts en un ens amb personalitat jurídica pròpia, els estatuts del qual, com a definidor d’un concessionari d’aigües públiques, han de ser aprovats pel Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme, sense perjudici de les aprovacions que, prèviament, resultessin procedents pel que fa a la natura i finalitats de l’ens, per altres òrgans de l’Administració pública local o estatal i, en particular, la Generalitat de Catalunya.
Dos. Les aigües concedides s’han de destinar exclusivament a les finalitats definides en aquesta llei.
Tres. L’aprofitament de les aigües de l’esmentada concessió s’haurà de realitzar, si s’escau, sense cap aportació econòmica a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.