Persones

Un equip cabal

Al CAT ens dotem de les millors tecnologies disponibles per donar un servei de qualitat, però l’equip més valuós en la gestió de la infraestructura és la plantilla de treballadors.